Kedves Vásárlóink!Regisztráció nélkül és TELEFONON is rendelhetnek. GLS-el szállítunk ahol utánvét esetén fizethetnek bankkártyával is. Köszönjük, Rio beauty csapata

Adatvédelem

A MOPA Kft.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A MOPA Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Széchenyi István u. 31., cégjegyzékszám: 08-09-024763, adószám: 24258623-02-08, telefonszám: 30/656-0292, e-mail: , önállóan képviseli: Pákozdi József ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
 
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 9021 Győr, Szent István út 10/A. sz. alatt.
 
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az
egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
 
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
Egyszeri információkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben és telefonon jutnak el.
Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul.
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által
megadott adat válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő
kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Kiszállítás
Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe véve, az Adatkezelőtől meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen.

A kiszállítás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől kiszállítási szolgáltatást rendel meg. Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
 
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás, visszaigazolás
szállítási cím kiszállításhoz kerül felhasználásra
megrendelt termék(ek) kiszállításhoz kerül felhasználásra
szállítási időpont kiszállításhoz kerül felhasználásra
fizetési mód kiszállításhoz kerül felhasználásra
aláírás kiszállítás megtörténtének bizonyításához
 
Az adatkezelés célja az érintett által megrendelt termékek határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által megjelölt módokon leadhatja kiszállításra vonatkozó megrendelését a fenti adatainak megadása mellett.
Adatkezelő Munkatársa az erre a célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyilvántartási rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és megkezdi a rendelés teljesítését.
Adatkezelő munkatársa a megadott adatokat átadhatja a szintén jogosultsággal rendelkező más munkatárs vagy Partner számára, hogy e munkatárs a megrendelésnek megfelelően lássa el feladatait (pl. összekészítés, csomagolás, kiszállítás).

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelése során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ételkiszállítási igényt, vagy a megadott adatokat pontosítsák.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Kuponnal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző kuponokat használjon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira. A kupon használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki kuponokat kíván beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és célja:
érintett neve* azonosítás
kupon kódja* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód meghatározása számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím szállításhoz szükséges adat

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, kupont válthasson be, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a beváltás során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a beváltás részleteit pontosítsák, vagy hogy az érintett azt megerősíthesse.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Hírlevél küldése
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése
 
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: MOPA Kft., 9082 Nyúl,
Széchenyi István u. 31.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
 
A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Adattovábbítás Partner felé
Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja a Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával.
 
Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

Példálózó felsorolással élve az adattovábbítás tipikus célja lehet az érintettek kérdéseinek, kéréseinek megfelelő szintű kiszolgálása, megrendelési igényükkel kapcsolatos kiszállítás továbbítása az Adatkezelő Partnerei felé.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja Partnere számára.

Kezelt, továbbított adatok köre és célja:
név azonosítás
email cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
szállítási cím szállításhoz szükséges
fizetési mód meghatározása számlázáshoz szükséges adat
érintett által meghatározott egyéb
adat
érintett által meghatározott cél

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ahhoz az érintett hozzájárult (vagy az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség).

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.

Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.

Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Weboldalra történő regisztráció
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez
szükséges információ az e-mail címre
kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél feliratkozáshoz

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Bejelentkezés a weboldalon
Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

A kezelt adatok köre és célja:
regisztráció során megadott
felhasználónév*
azonosítás bejelentkezéshez
jelszó* azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
Amennyiben a felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.
A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szolgáltatás tárgya, tartalma szerződés tartalmi eleme
díjazás szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.
 
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
jelszó belépés/azonosítás
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék/szolgáltatás
megnevezése és darabszáma
teljesítéshez és számlázáshoz
szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország,
irányítószám, város, utca, házszám,
kiegészítő adatok)*
számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország,
irányítószám, város, utca, házszám,
kiegészítő adatok)*
szállításhoz szükséges adat
érintett által kiválasztott szállítási mód*
szállításhoz szükséges adat
rendelésazonosító* megrendelés későbbi
visszakereshetőségéhez szükséges
rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges
végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a webshopban elérhető és számára megfelelő terméket (szolgáltatást) az általa határozott darabszámban.
Érintett a weboldal felületén változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.
Amennyiben a virtuális kosár tartalmát érintett rendben találja és a megrendelést óhajtja, úgy kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol bejelentkezhet, vagy a megrendelést regisztráció nélkül folytathatja Érintett a fenti adatait a megrendelés (ideértve a regisztrációt, és a bankkártyás fizetést is) folyamata során önkéntesen megadja.
Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben érkeznek meg, amelyet Adatkezelő Munkatársa kezel és a megrendelést az érintett számára e-mail-ben visszaigazolja.
Ezt követően érintett, ha az előzetes banki átutalást, mint fizetési módot választotta, pénzügyileg teljesít, és ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.
Amennyiben érintett bankkártyával fizetett, vagy a személyes átvételt és készpénzben történő fizetési módot választotta, vagy utánvétes fizetési módot választotta, úgy a megrendelés beérkezését követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.
Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára, a fejezetben leírt szabályok szerint. Egyebekre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.

A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja:
bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
CVV kód azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
kártyabirtokos neve azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Tekintettel arra, hogy érintett a weboldalon keresztül bankkártyával fizethet, amelynek adatait az Adatkezelő a banki partner felé továbbítja, a bankkártya adatok az Adatkezelő tudomására juthatnak, de Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb adat, a lehető legrövidebb ideig jusson tudomására. Az adatokat kizárólag az Adatkezelő vezetése ismerheti meg. Az adatok kizárólag a pénzügyi teljesítés igazolására szolgálnak és titkosításon esnek túl.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett a vásárlás utolsó lépéseként megadhatja fenti adatait a weboldal erre a célra szolgáló felületén.
A megadott adatok titkosított csatornán jutnak el az azt kezelő és feldolgozó bankhoz.
A megadott bankkártya adatokat az Adatkezelő is letárolja egy biztonságos adatállományba az esetleges reklamációk céljával és a teljesítést követő 1 hónapig tárolja azokat.
A biztonságos adatállományhoz, így a letárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő képviselőjének van hozzáférése, aki kizárólag reklamáció, bankkártyával történő visszaélés, csalás és egyéb bűncselekmények gyanúja esetén, vagy abban az esetben, ha a pénzügyi teljesítés megtörténte kétséges, kizárólag az érintett, vagy annak, akinek jogos érdekeit a tranzakció sérti, vagy hatósági kérésére tekint bele az adott tranzakció adataiba, vagy teszi azokat elérhetővé az említett személyek számára.
A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi. Kiegészítve a fentieket, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés
időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg.
Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.

A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve azonosítás
bankszámla száma azonosítás
közlemény azonosítás
összeg azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Nyereményjáték szervezése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
 
A kezelt adatok köre és céljai:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a
kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Munkatársak adatainak nyilvántartása
Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.
Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*.

Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.
Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.
Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/RioBeautyHungary/?hc_ref=ARTtE7E9syr-Ku3yrz98luIrFmiJuPXOouUBb3XOG9- ppLlhZIXqMGJieWLb8pgdro&fref=nf,
https://www.facebook.com/triabeautyhungary/, https://www.facebook.com/kozmetikaotthon/,
https://www.instagram.com/kozmetikaotthon/?hl=hu oldalon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül
küldött üzenete
kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye
minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Panaszkezelés
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott
személyes adatok
azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
 
Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
 
Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
 
Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban
megjelölt adat
hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.

Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, hozzá jelentkezzenek.

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör elnyerése céljából jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához
szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi
adat
különleges adat kezelésére csak
akkor kerül sor, ha az a pozíció
betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely
neve és az ott eltöltött időszak
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és
ismeret foka
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az önéletrajz, és annak
munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig
történő kezeléséhez való hozzájárulás
jelzése, ha az érintett nem nyer
felvételt
ki nem választás esetén történő
adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik.
Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.
A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon, kérték.
Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).

Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő azokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Weboldal látogatási adatok
Hivatkozások és linkek
Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Cookie-k
Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
Feltétlenül szükséges cookie-k
Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k
Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k
A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k
Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Analitika, Facebook pixel (képpont)
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg
hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Google Adwords remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail:

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
 
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a https://www.kozmetikaotthon.hu/, https://www.rioszepsegapolas.hu/, https://www.triabeauty.hu/, www.smoothskin.hu, www.smoothskin.ro oldalon megtalálhatóak.
  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
 
Kelt: 2018. április hó 1. nap

Pákozdi József
Ügyvezető Igazgató
MOPA Kft.
 
A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. (ahol az adott bekezdésebn másként nincs a * megjelölve)
 
Jogi nyilatkozat
 
Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a MOPA Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Széchenyi István u. 31., cégjegyzékszám: 08-09-024763, adószáma: 24258623-02-08) kezeli.
 
Bevezetés
 
A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
 
Szerzői jog
 
A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © MOPA Kft.. Minden jog fenntartva.
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az MOPA Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az MOPA Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
Felelősség
 
A weboldal tartalmát a MOPA Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a MOPA Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a MOPA Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
 
A törvény által megengedett mértékig a MOPA Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
• az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
• a weboldal használatának lehetetlensége;
• a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
 
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a MOPA Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.
 
Hiperhivatkozások
 
Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a MOPA Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A MOPA Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.
 
Beágyazott technológia
 
A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).
 
Beküldött információ
 
Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a MOPA Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a MOPA Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a MOPA Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.
 
Adatvédelem
 
Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://www.kozmetikaotthon.hu/, https://www.rioszepsegapolas.hu/, https://www.triabeauty.hu/, www.smoothskin.hu, www.smoothskin.ro
 
Kapcsolatfelvétel
 
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a MOPA Kft.-vel:
e-mail cím: , telefonszám: 30/656-0292
fax: -.
 
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: IRQ Hosting Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38/A.
Elérhetőség: 06-1-2337777
E-mail:
 
Egyéb rendelkezések
 
A MOPA Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.
 
Lezárva: 2018. June hó 1. nap
Pákozdi József
Ügyvezető Igazgató
MOPA Kft.
 
 
 
A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

Rólunk mondták

"Már ki is próbáltam az arctisztítót és megfelel, elégedett vagyok. Köszönöm a pozitív hozzáállását."
Kati
"Nagyon szépen köszönöm... Példás értékű az önök hozzáállása a rendelésekkel kapcsolatban. Partnereimnek csak ajánlani tudom az önök webáruházát."
Rita
"Istenem ha csupa ilyen cég lenne a mi kis országunkban… "
Jenő

Bankkártyás fizetési szolgáltatónk

Elfogadott kártyák

Partnerünk

Kozmetika Otthon
Google+

Tudástár

Arcfeszesítés Otthon

A kor, a kevés folyadékfogyasztás és a stresszes, feszített életvitel következtében arcbőrünk megereszkedik, veszít rugalmasságából és jelentkeznek...

A Rio készülékek technológiai ismertetője

Bőrünk szerkezete A stratum corneum a bőr külső rétege, egy kemény áthatolhatatlan akadály, amely megakadályozza a vegyi anyagok és...

Rio bőrápoló krémek, szérumok hatóanyagai

Hogyan fejtik ki hatásukat a Rio arcápoló készülékei? Tekintse meg milyen hatóanyagok épülnek bőrébe használatuk során.
Ne maradjon le egyetlen egy akciónkról, újdonságunkról vagy hasznos tanácsunkról se!
Olyan új információkhoz juthat, amit még a barátnői sem ismernek!
érdekel
Speciális ajánlatok